Διαγωνισμός Visetti στο Instagram

Πάρε μέρος στον διαγωνισμό μας στο InstagramWho are you in love with?”

Πάρε μέρος στο διαγωνισμό Instagram Visetti από 30/5/2018 μέχρι 3/6/2018 και κέρδισε 1 ρολόι Rerto-V για εσένα και φυσικά 1 ακόμα ρολόι για τον/την αγαπημένο/η σου! 

Για να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό:
1. κάνε Follow τη σελίδα μας Visetti,
2. αποδέξου τους όρους του διαγωνισμού,
3. like πάνω στο post
και
4. tag το πρόσωπο που είσαι ερωτευμένος σου χρησιμοποιώντας το hashtag #inlovewithvisetti

 

Όροι διαγωνισμού

  1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία Prince International Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Αργυρών Αντικειμένων και το διακριτικό τίτλο Prince International SA (εφεξής η Prince ή «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») στην παρούσα σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, https://www.instagram.com/visetti_official/?hl=el  (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι») και οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Δικτυακό Τόπο.

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών, και διαμένουν στην Ελλάδα ή την Κύπρο, επισκεφτούν τον Δικτυακό Τόπο και λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό σύμφωνα με όσα περιγράφονται λεπτομερέστερα στις παρακάτω παραγράφους ενώ αποκλείονται: οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, και τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ταυτόχρονα και την αποδοχή των όρων αυτού.

  1. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από τις 30/05/2018, ώρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης του διαγωνισμού – 15:00 μμ (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 03/06/2018, ώρα 11:59 μμ (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Prince, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού είτε την αξιοποίηση των μη αξιοποιηθέντων δώρων είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

Ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού κατά την κρίση του, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό με ανακοίνωση στον Δικτυακό Τόπο.

  1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Α. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να έχει ακολουθήσει τη σελίδα του διοργανωτή στο Instagram, «Μου αρέσει» (Like) επάνω στο post του διαγωνισμού και σχόλιο με tag το πρόσωπο που είναι ερωτευμένος/η χρησιμοποιώντας το hashtag#inlovewithvisetti.

Β. Ειδικότερα, για να θεωρηθεί κάποιος ως εγκύρως συμμετέχων στο Διαγωνισμό και να μπορεί να συμμετάσχει στην αντίστοιχη κλήρωση να ακολουθήσει τις παραπάνω ενέργειες, μέχρι την λήξη του Διαγωνισμού, την 3η /06/2018 στις 11:59 μμ. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού θα συγκεντρώνονται τα InstagramIDs των χρηστών, οι οποίοι ενήργησαν σωστά, κάνοντας comment- tag στο εν λόγω post του Δικτυακού Τόπου και θα καταχωρούνται σε λίστα και θα συμμετέχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 05/06/2018 στις 14:00 μμ., κατά την οποία θα αναδειχθούν 3 ζευγάρια νικητών, δηλαδή (τρεις) 3 συμμετέχοντες και τα (τρία) 3 πρόσωπα που δηλώθηκαν ως τα αγαπημένα τους.

Η συμμετοχή στην εφαρμογή είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε αγορά προϊόντος. Κάθε συμμετέχων δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία (1)συμμετοχές στην κλήρωση, ανεξάρτητα από τις φορές που έχει απαντήσει (κάνει comment). Δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές, που θα συμπεριλαμβάνουν σχόλια με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα.

Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που έχουν περιεχόμενο προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας οποιουδήποτε τρίτου ή /και οποιασδήποτε Αρχής (δημόσιας, δικαστικής, διοικητικής ή θρησκευτικής αρχής), υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό ή που αντίκειται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση των διοργανωτριών εταιρειών

Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές, οι οποίες, κατά την κρίση του Διοργανωτή , αποτελούν προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής τους συμμετέχοντα ή τρίτου. Ειδικότερα, αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο διαγωνισμό θα ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρείτο δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές και να αναζητήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία θα έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

  1. Δώρα.

Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι τα εξής:

Οι τυχεροί και οι αγαπημένοι τους κερδίζουν από ένα (1) Ρολόι Visetti Retro-V, όπως εμφανίζονται στην φωτογραφία που συνοδεύει τον διαγωνισμό.

Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Σε περίπτωση που η Prince για λόγους απρόβλεπτους και πέραν της ευθύνης τους, δεν μπορούν να δώσουν τα δώρα για τα οποία έχουν δεσμευτεί, τότε έχουν το δικαίωμα να τα αντικαταστήσουν με άλλα, αντίστοιχης αξίας.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον/την νικητή/νικήτρια του Διαγωνισμού μέχρι τις 10/06/2018 00.00 από την ανάρτηση του post στις 05/06/2018 ή σε περίπτωση που ο νικητής δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.

Οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου του νικητή, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληρεί κάποιον από τους όρους του παρόντος,

(β) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,

(γ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως προκειμένου να αξιοποιήσει το δώρο του.

(δ) σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι όροι του μηνύματος του κάθε δώρου που θα σταλούν στον νικητή.

  1. Ευθύνη

Τα δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της Εταιρίας. Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Prince, και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική με τα δώρα του διαγωνισμού και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και της αξιοποίησης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Prince παύει να υφίσταται. Η Prince δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. H Prince δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server)και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Prince δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Prince Περαιτέρω, η Prince δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram και τη σελίδα “ Visetti ” με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης συμμετοχών.

  1. Επίλυση Διαφορών

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Prince. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί, όπως παραπάνω ορίζεται, σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστεί δίκαιο το Ελληνικό.